Krzyż kamienny. Kijowice

 •  Kijowice (niem. Vogelgesang), pow. oleśnicki
 • ustawiony po południowej stronie leśnej drogi, w odległości 860 m od skrzyżowania drogi Oleśnica – Bierutów z drogą do Kijowic
 • wymiary: 247x111x13
 • datacja: 1357 r.
 • opis: krzyż łaciński z rytem figuralnym i inskrypcją. W środkowej i górnej części lica krzyża ukazano Krucyfiks, a w dolnej części postać oranta ze złożonymi do modlitwy rękoma, ubranego w krótką, sięgającą ud szatę i płaszcz; na głowie hełm (szłom) lub kaptur. Wizerunek obwiedziony maju skulną inskrypcją, częściowo uszkodzoną i nieczytelną: ICE IN ME ET MISERERE MEI + ANNO D[OMINI] MCCCLVII IN DIE BEATE […]IE O[BIIT] CON[R]ADUS […].
 •  uwagi: pomnik upamiętniający śmierć bliżej nieznanego Konrada w 1357 r., raczej w wyniku wypadku niż zabójstwa (wówczas w inskrypcji pojawiłoby się określenie occissus est). Tożsamość Konrada jest trudna do sprecyzowania, ale skala obiektu pozwala domyślać się w nim przedstawiciela miejscowego rycerstwa. Inskrypcja nawiązuje do Psalmu 51 zatytułowanego Miserere mei Deus, który przez całe średniowiecze wykorzystywany był w liturgii pogrzebowej.

Najważniejsza literatura:

 • M. Hellmich, Steinerne Zeugen mittelalterlichen Rechtes in Schlesien. Steinkreuze, Bildstöcke, Staupsäulen, Galgen, Gerichtstische, Liegnitz 1923, s. 8, 19.
 • W. Steller, Steinkreuze und Erinnerungsmale in Niederschlesien, „Mitteilungen der schlesischen Gesellschaft für Volkskunde”, Bd. 34, Breslau 1934, s. 173.
 • R. Heś, Kamienny krzyż w Kijowicach, „Pomniki Dawnego Prawa”, z. 1, 2008, s. 29-35.
 • D. Wojtucki, S. Zobniów, Kamienne krzyże na Śląsku, Górnych Łużycach i ziemi kłodzkiej, Wrocław 2017, s. 338-340.

Stone cross. Kijowice
 • Kijowice (German: Vogelgesang). Poviat: Oleśnica.
 • Located on the southern side of the forest road, 860 m from the intersection of the Oleśnica - Bierutów road with the road to Kijowice
 • Dimensions: 247x111x13
 • Dated: 1357
 • Description: Latin cross with figural engraving and inscription. In the middle and upper part of the cross there is a Crucifix, and in the lower part there is a figure of an orant with hands folded in prayer, dressed in a short, thigh-length robe and mantle; a helmet or a hood on the head. The image is surrounded by an elegant inscription, partially damaged and illegible: ICE IN ME ET MISERERE MEI + ANNO D[OMINI] MCCCLVII IN DIE BEATE […]IE O[BIIT] CON[R]ADUS […].
 • Comments: a monument commemorating the death of an unknown Konrad in 1357, as a result of an accident rather than murder (in such a case the term occissus est would appear in the inscription). Konrad's identity is difficult to specify, but the scale of the object allows us to assume that he was a representative of the local knighthood. The inscription refers to Psalm 51 entitled Miserere mei Deus, which was used in the funeral liturgy throughout the Middle Ages.

The most important literature:

 • M. Hellmich, Steinerne Zeugen mittelalterlichen Rechtes in Schlesien. Steinkreuze, Bildstöcke, Staupsäulen, Galgen, Gerichtstische, Liegnitz 1923, s. 8, 19.
 • W. Steller, Steinkreuze und Erinnerungsmale in Niederschlesien, „Mitteilungen der schlesischen Gesellschaft für Volkskunde”, Bd. 34, Breslau 1934, s. 173.
 • R. Heś, Kamienny krzyż w Kijowicach, „Pomniki Dawnego Prawa”, z. 1, 2008, s. 29-35.
 • D. Wojtucki, S. Zobniów, Kamienne krzyże na Śląsku, Górnych Łużycach i ziemi kłodzkiej, Wrocław 2017, s. 338-340.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

Kamień graniczny. Jemna (niem. Raschdorf), pow. ząbkowicki