Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2023

Bartłomiej Groicki, Ten Postępek wybraniest z Praw Cesarskich [...] około karania na gardle

Obraz
Bartłomiej Groicki, Ten Postępek wybraniest z Praw Cesarskich [...] około karania na gardle [...], Kraków 1565. Dostęp:  Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka,sygn.Cim.Qu.2230;Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, dostęp online:  https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/506881/edition/473825 [dostęp 29.03.2023 r.] Opis:  Polskie tłumaczenie Constitutio Criminalis Carolina (1532) wydane przez krakowskiego prawoznawcę Bartłomieja Groickiego. Pierwsze wydanie opublikował on w 1559 r.  Zbiór zawierał podstawowe instytucje prawa oraz procedury karnej stosowane w XVI-XVIII w. na terytoriach wykorzystujących w praktyce sądowej Carolinę . Dzięki polskiemu tłumaczeniu w krótkim czasie tłumaczenie to zyskało uznanie organów wymiaru sprawiedliwości oraz osób trudniących się prawem. W szczególności dotyczyło to miast, w których językiem kancelaryjnym był język polski. Efektem popularności zbioru były jego kolejne wydania oraz stopniowe ujednolicenie prawa karnego. Tłumaczenie B. Groickiego z

Das Magdeburg-BreslauersystematischeSchöffenrecht (Magdebursko-wrocławskie systematyczne prawo ławnicze)

Obraz
Das Magdeburg-BreslauersystematischeSchöffenrecht (Magdebursko-wrocławskie systematyczne prawo ławnicze) Dostęp:  Wydanie Paula Labanda z 1863 r.; dostęp online:  https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/101563/edition/94370?language=pl [dostęp 22.03.2023 r.] Opis:  Usystematyzowany zbiór ortyli magdeburskich uzupełnionych pouczeniami prawnymi wydanymi przez miasto Magdeburg dla Wrocławia (1261, 1283 i 1295 r.). Najprawdopodobniej powstał między 1359, a 1386 r., choć możliwe jest również wcześniejsze jego skompilowanie (ale po 1322 r.). Składał się on z pięciu ksiąg regulujących najważniejsze kwestie z zakresu prawa publicznego i prywatnego. Pierwszą poświęcono instytucji rady, drugą ławnikom i sądownictwu, trzecią prawu karnemu, czwartą prawu spadkowemu, darowiznom i opiece nad sierotami, zaś w piątej uregulowany przepisy z zakresu prawa powszechnego (dotyczących różnych dziedzin prawa).  Dzięki obszernej regulacji i przystępnej systematyzacji było ono wykorzystywane przez

Der alte Kulm (Prawo Starochełmińskie)

Obraz
Der alte Kulm (Prawo Starochełmińskie) Dostęp:  Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, sygn. rps 23/III; Kujawsko-Pomorska Biblioteka, dostęp online: Cyfrowa,  https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/73176/edition/82533/content [dostęp 22.03.2023 r.] Opis:  Zbiór prawa powstały w Prusach pod koniec XIV w (1394 r.).  Stanowił on uzupełnioną przepisami Zwierciadła szwabskiego i ortylami wydanymi przez miasto Magdeburg dla Chełmna wersję wcześniejszego tzw. magdebursko-wrocławskiego systematycznego prawa ławniczego.   Składał się on z pięciu ksiąg regulujących najważniejsze kwestie z zakresu prawa publicznego i prywatnego, w tym przede wszystkim dotyczące organizacji ustroju miejskiego, prawa karnego oraz prawa cywilnego.  Dzięki zawartości merytorycznej w niedługim czasie stał się on podstawowym zbiorem prawa na terenie Prus oraz najprawdopodobniej Mazowsza. Był on jednocześnie uzupełniany i rozwijany przy pomocy ustawodawstwa partykularnego poszczególnych miast w postaci wilkierzy, ordynac

P. Szczerbic, IusMunicipale To iest Prawo MieyskieMaydeburskienowo z Lacińskiego y z Niemieckiego na Polski ięzyk z pilnością y wiernie przełożone

Obraz
P. Szczerbic, IusMunicipale To iest Prawo MieyskieMaydeburskienowo z Lacińskiego y z Niemieckiego na Polski ięzyk z pilnością y wiernie przełożone […], Lwów 1581. Dostęp:  Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. XVI.F.4335; dostęp online: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa, dostęp online:  https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/10359/edition/9310  [dostęp 11.09.2022]. Opis:  Polski przekład IusMunicipale opracowany i opublikowany w 1581 r. przez lwowskiego syndyka oraz prawoznawcę Pawła Szczerbica (1552-1609).  Składa się on z: dedykacji skierowanej do sekretarza królewskiego Mikołaja Firleja, przedmowy, przywileju dla Magdeburga wydanego przez władcę niemieckiego Ottona I,uwagidla czytelnika, 140 artykułów zawierających przepisy IusMunicipale , ułożonego w porządku alfabetycznym spisu rzeczowego („regestru wszystkich rzeczy, które się w tych księgach zamykają”) oraz erraty. W sumie zbiór liczy 215 numerowanych stron. Numeracji nie podlegają spis oraz errata. W wydaniu ud

P. Szczerbic, SpeculumSaxonumAlbo Prawo Saskie y Maydeburskie porządkiem obiecadła z Lacińskich y Niemieckich exemplarzow zebrane

Obraz
P. Szczerbic, Speculum SaxonumAlbo Prawo Saskie y Maydeburskie porządkiem obiecadła z Lacińskich y Niemieckich exemplarzow zebrane […], Lwów 1581. Dostęp:  Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. XVI.F.4334; Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa, dostęp online:  https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/10357/edition/9309  [dostęp 2.07.2022 r.]  Opis:   Polski przekład SpeculumSaxonum(Zwierciadło Saskie, Sachsenspiegel) opracowany i wydany przez lwowskiego syndyka Pawła Szczerbica(1552-1609). Składa się on z dedykacji skierowanej do kanclerza wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego, przedmowy,  przywileju królewskiego, erraty oraz 212, ułożonych w porządku alfabetycznym haseł zawierających przepisy Zwierciadła Saskiego . W sumie SpeculumSaxonum P. Szczerbica liczy 536 stron. Dzięki polskiemu tłumaczeniu, przystępnemu układowi oraz zawartości merytorycznej obejmującej najważniejsze zagadnienia prawa, szybko weszło ono do praktyki prawnej. Zbiór stał się szczególnie popularny w mia

Pręgierz. Kostomłoty (niem. Kostenblut), powiat średzki

Obraz
Kostomłoty (niem. Kostenblut), powiat średzki. kamienny pręgierz stoi na dawnym rynku, przed kościołem p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (dawniej pod wezwaniem św. Gotarda).  opis: granitowy pręgierz o wysokości 350 cm ustawiony na dwustopniowym podeście. Na wysokości około 2 m zakotwione zostały dwa metalowe haki oraz dwa pierścienie. Kolumnę pręgierza wieńczy głowica wraz z czworobocznym abakusem, na którym osadzono kamienną kulę. uwagi: na archiwalnej fotografii z lat 20-tych XX wieku brak kamiennej kuli. Podest silnie spękany, wymaga renowacji. Najważniejsza literatura: J. Milka, Pręgierze. Kamienne pomniki dawnego prawa na Dolnym Śląsku, cz. 1, Świdnica 1991, s. 36. M. Trzciński, Miecz katowski, pręgierz, szubienica. Zabytki jurysdykcji karnej na Dolnym Śląsku (XIII-XVIIII w.), Wrocław 2001, s. 145-146.  Ilustracja nr 1 (zdjęcie archiwalne) pochodzi z periodyku „Schlesische Monatshefte”, Jg. 3, Nr. 10, Oktober 1926 (wkładka ilustracyjna). Pillory. Kostomłoty (German: Kostenblut)

Skobel egzekucyjny. Złotoryja (niem. Goldberg), pow. złotoryjski W/36/Z

Złotoryja (niem. Goldberg), pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie, Polska odkryty wewnątrz szubienicy. datacja: XVIII w. opis: Skobel żelazny (nr. inw. W/36/Z) odkryty w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w 2016 r. na terenie miejsca straceń w Złotoryi. Jego długość wynosi 9,36 cm, a szerokość 4,95 cm. Przekrój liczony w kabłąku to 1,39 x 1,44 cm. Skobel ma odłamane zakończenia. Przedmiot odnaleziony wewnątrz szubienicy. uwagi: Za pomocą skobli przybijano stryczki do drewnianych belek szubienicy. obiekty towarzyszące: szubienica w Złotoryi. surowiec: Metal, żelazo. stan: dobry. funkcja zabytku: Przedmiot/narzędzie do wykonania kary śmierci. wymiary: długość 9,36 cm, szerokość 4,95 cm, przekrój w kabłąku 1,39 x 1,44 cm. Najważniejsza literatura: P. Duma, H. Rutka, D. Wojtucki, Wyniki badań archeologicznych prowadzonych na dawnym miejscu straceń w Złotoryi, Pomniki Dawnego Prawa, 2018, zeszyt 41, s. 4-35. Execution staple. Złotoryja (German: Goldberg), Poviat: Złotoryja W/36/Z Z

Skobel egzekucyjny. Złotoryja (niem. Goldberg), pow. złotoryjski W/41/Z

Złotoryja (niem. Goldberg), pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie, Polska odkryty wewnątrz szubienicy. datacja: XVIII w. opis: Skobel żelazny (nr. inw. W/41/Z) odkryty w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w 2016 r. na terenie miejsca straceń w Złotoryi. Jego długość wynosi 10,4 cm, a szerokość 3,95 cm. Przekrój liczony w kabłąku to 1,43 x 1,12 cm. Przedmiot odnaleziony wewnątrz szubienicy. uwagi: Za pomocą skobli przybijano stryczki do drewnianych belek szubienicy. obiekty towarzyszące: szubienica w Złotoryi. suroweic: Metal, żelazo. stan: dobry. funkcja zabytku: Przedmiot/narzędzie do wykonania kary śmierci. wymiary: długość 10,4 cm, szerokość 3,95 cm, przekrój w kabłąku 1,43 x 1,12 cm. Najważniejsza literatura: P. Duma, H. Rutka, D. Wojtucki, Wyniki badań archeologicznych prowadzonych na dawnym miejscu straceń w Złotoryi, Pomniki Dawnego Prawa, 2018, zeszyt 41, s. 4-35. Execution staple. Złotoryja (German: Goldberg), Poviat: Złotoryja W/41/Z Złotoryja (German: Goldberg). Pov

Skobel egzekucyjny. Złotoryja (niem. Goldberg), pow. złotoryjski W/46/Z

Złotoryja (niem. Goldberg), pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie, Polska odkryty wewnątrz szubienicy. datacja: XVIII w. opis: Skobel żelazny (nr. inw. W/46/Z) odkryty w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w 2016 r. na terenie miejsca straceń w Złotoryi. Jego długość wynosi 11,99 cm, a szerokość 4,35 cm. Przekrój liczony w kabłąku to 1,57 x 1,3 cm. Skobel ma odłamane zakończenia. Przedmiot odnaleziony wewnątrz szubienicy. uwagi: Za pomocą skobli przybijano stryczki do drewnianych belek szubienicy. obiekty towarzyszące: szubienica w Złotoryi. surowiec: Metal, żelazo. stan: dobry. funkcja zabytku: Przedmiot/narzędzie do wykonania kary śmierci. wymiary: długość 11,99 cm, szerokość 4,35 cm, przekrój w kabłąku 1,57 x 1,3 cm. Najważniejsza literatura: P. Duma, H. Rutka, D. Wojtucki, Wyniki badań archeologicznych prowadzonych na dawnym miejscu straceń w Złotoryi, Pomniki Dawnego Prawa, 2018, zeszyt 41, s. 4-35. Execution staple. Złotoryja (German: Goldberg), Poviat: Złotoryja W/46/Z Z

Skobel egzekucyjny. Złotoryja (niem. Goldberg), pow. złotoryjski W/30/Z

Złotoryja (niem. Goldberg), pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie, Polska odkryty wewnątrz szubienicy. datacja: XVIII w. opis: Skobel żelazny (nr. inw. W/30/Z) odkryty w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w 2016 r. na terenie miejsca straceń w Złotoryi. Jego długość wynosi 9,39 cm, a szerokość 4,32 cm. Przekrój liczony w kabłąku to 1,39 x 1,12 cm. Skobel ma odłamane zakończenia. Przedmiot odnaleziony wewnątrz szubienicy. uwagi: Za pomocą skobli przybijano stryczki do drewnianych belek szubienicy. obiekty towarzyszące: szubienica w Złotoryi. surowiec: Metal, żelazo. stan: Dobry. funkcja zabytku: Przedmiot/narzędzie do wykonania kary śmierci. wymiary: długość 9,39 cm, szerokość 4,32 cm, przekrój w kabłąku 1,39 x 1,12 cm. Najważniejsza literatura: P. Duma, H. Rutka, D. Wojtucki, Wyniki badań archeologicznych prowadzonych na dawnym miejscu straceń w Złotoryi, Pomniki Dawnego Prawa, 2018, zeszyt 41, s. 4-35. Execution staple. Złotoryja (German: Goldberg), Poviat: Złotoryja W/30/Z Z

Skobel egzekucyjny. Złotoryja (niem. Goldberg), pow. złotoryjski W/14/Z

Złotoryja (niem. Goldberg), pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie, Polska odkryty wewnątrz szubienicy. datacja: XVIII w. opis: Skobel żelazny (nr. inw. W/14/Z) odkryty w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w 2016 r. na terenie miejsca straceń w Złotoryi. Jego długość wynosi 10,87 cm, a szerokość 4,4 cm. Przekrój liczony w kabłąku to 1,15 x 1,36 cm. Skobel ma złamany jeden z końców. Przedmiot odnaleziony wewnątrz szubienicy. uwagi: Za pomocą skobli przybijano stryczki do drewnianych belek szubienicy. obiekty towarzyszące: szubienica w Złotoryi. surowiec: Metal, żelazo. stan: Dobry. funkcja zabytku: Przedmiot/narzędzie do wykonania kary śmierci. wymiary: długość 10,87 cm, szerokość 4,4 cm, przekrój w kabłąku 1,15 x 1,36 cm. Najważniejsza literatura: P. Duma, H. Rutka, D. Wojtucki, Wyniki badań archeologicznych prowadzonych na dawnym miejscu straceń w Złotoryi, Pomniki Dawnego Prawa, 2018, zeszyt 41, s. 4-35. Execution staple. Złotoryja (German: Goldberg), Poviat: Złotoryja W/14/Z

Skobel egzekucyjny. Złotoryja (niem. Goldberg), pow. złotoryjski W/3/Z

Złotoryja (niem. Goldberg), pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie, Polska odkryty wewnątrz szubienicy. datacja: XVIII w. opis: Skobel żelazny (nr. inw. W/3/Z) odkryty w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w 2016 r. na terenie miejsca straceń w Złotoryi. Jego długość wynosi 8,62 cm, a szerokość 5,05 cm. Przekrój liczony w kabłąku to 1,85 x 1,68 cm. Skobel ma odłamane zakończenia. Przedmiot odnaleziony wewnątrz szubienicy. uwagi: Za pomocą skobli przybijano stryczki do drewnianych belek szubienicy. obiekty towarzyszące: szubienica w Złotoryi. surowiec: Metal, żelazo. stan: Dobry. funkcja zabytku: Przedmiot/narzędzie do wykonania kary śmierci. wymiary: długość 8,62 cm, szerokość 5,05 cm, przekrój w kabłąku 1,85 x 1,68 cm. Najważniejsza literatura: P. Duma, H. Rutka, D. Wojtucki, Wyniki badań archeologicznych prowadzonych na dawnym miejscu straceń w Złotoryi, Pomniki Dawnego Prawa, 2018, zeszyt 41, s. 4-35. Execution staple. Złotoryja (German: Goldberg), Poviat: Złotoryja W/3/Z Zło

Skobel egzekucyjny. Złotoryja (niem. Goldberg), pow. złotoryjski M/18/Z

Złotoryja (niem. Goldberg), pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie, Polska odkryty wewnątrz szubienicy. datacja: XVIII w. opis: Skobel żelazny (nr. inw. M/18/Z) odkryty w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w 2016 r. na terenie miejsca straceń w Złotoryi. Jego długość wynosi 10,78 cm, a szerokość 4,04 cm. Przekrój liczony w kabłąku to 1,61 x 1,41 cm. Skobel zgięty przy końcu. Przedmiot odnaleziony wewnątrz szubienicy. uwagi: Za pomocą skobli przybijano stryczki do drewnianych belek szubienicy. obiekty towarzyszące: szubienica w Złotoryi. surowiec: Metal, żelazo. stan: Dobry. funkcja zabytku: Przedmiot/narzędzie do wykonania kary śmierci. wymiary: długość 10,78 cm, szerokość 4,04 cm, przekrój w kabłąku 1,61 x 1,41 cm. Najważniejsza literatura: P. Duma, H. Rutka, D. Wojtucki, Wyniki badań archeologicznych prowadzonych na dawnym miejscu straceń w Złotoryi, Pomniki Dawnego Prawa, 2018, zeszyt 41, s. 4-35.

Porządek sądów y spraw Mieyskich Prawa Maydeburskiego

Obraz
B. Groicki, Porządek sądów y spraw Mieyskich Prawa Maydeburskiego […], Kraków 1562. Dostęp:  Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, sygn. Cim. Qu. 2233; Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, dostęp online: https://wbc.poznan.pl/dlibra/publication/506883/ [dostęp 29.03.2023 r.] Opis: Dzieło krakowskiego prawoznawcy Bartłomieja Groickiego, wydane po raz pierwszy w 1559 r. Zawierało one usystematyzowane zasady dotyczące stosowanego w Koronie procesu, w tym procesu karnego. Dzięki użytemu przez autora językowi polskiemu, zamiast stosowanej powszechnie w podobnych pracach łaciny, niezwykle popularne w miastach polskich. W pierwszej części Porządku sądów B. Groicki omówił różnorodne kwestie odnoszące się do: podziałów prawa wg przyjmowanych wówczas koncepcji (Boże-przyrodzone-ludzkie; duchowne-świeckie), organów wymiaru sprawiedliwości, sądowych oraz urzędników miejskich, zastępców procesowych, stron postępowania, Żydów i żebraków. Część druga (wtóra) poświęcona została poszczególnym typo