Grób skazańca 1/2C/2018. Żagań, gmina Żagań

 • Żagań, gmina Żagań, powiat żagański, województwo lubuskie.
 • dawne miejsce straceń położone jest około 1,5 km na północny-wschód od obecnego centrum miejscowości.
 • typ stanowiska: miejsce straceń.
 • okres chronologiczny: nowożytność.
 • opis: pochówek ten był jednym z czterech tworzących cmentarz skazańców. Znajdował się na zewnątrz szubienicy. Zarys jamy grobowej słabo czytelny, w planie zbliżony do owalu o wymiarach 1,7 x 0,52 m. Ułożony równolegle do muru południowego, pomiędzy grobami nr 1/2A/2C/2018, a 1/2E/2019.Szkielet został złożony na wznak w pozycji wyprostowanej na osi wschód-zachód, górną częścią korpusu skierowany na zachód. Brak kości czaszki. Prawa kończyna górna zgięta w stawie łokciowym, z kośćmi dłoni ułożonymi na wysokości obojczyków. Lewa kończyna górna wyprostowana, złożona wzdłuż ciała. Kończyn dolne wyprostowane. Szkielet niemal kompletny, jedynie czaszka została zdeponowana w innym miejscu, wewnątrz szubienicy, bądź w niezidentyfikowanym dole. W grobie tym złożono ciało osoby, na której wykonano karę śmierci przez ścięcie.
 • obiekty towarzysząc: fundament szubienicy, cmentarz samobójców oraz inne groby skazańców.
 • typ zabytku: pochówek skazańca.
 • stan zachowania: dobry.
 • funkcja zabytku: miejsce spoczynku skazańca.
 • Pełny ekran 


  Convict's grave 1/2C/2018. Żagań, district: Żagań
  • Żagań, district: Żagań, poviat: Żagań, voivodeship: Lubusz Voivodeship.
  • The former execution site is located approximately 1.5 km north-east of the current town center.
  • Type of site: execution site.
  • Chronological period: Early Modern period.
  • Description: this burial was one of four that created convicts' cemetery. It was located outside the gallows. The outline of the burial pit is poorly visible, in plan similar to an oval with dimensions of 1.7 x 0.52 m. It is located parallel to the southern wall, between graves no. 1/2A/2C/2018 and 1/2E/2019. The skeleton was placed on supine in an upright position on the east-west axis, with the upper part of the body facing west. The skull is missing. The right upper limb is bent at the elbow joint, with the hand bones placed at the level of the collarbones. Left upper limb straight, folded along the body. Lower limbs are straight. The skeleton is almost complete, only the skull was deposited elsewhere, inside the gallows or in an unidentified pit. The body of a person who had been executed by beheading was placed in this grave.
  • Accompanying objects: the foundation of the gallows, the suicide cemetery and other graves of the convicts.
  • Type of monument: burial of a convict.
  • Condition: good.
  • Function of the monument: resting place of a convict.

  Komentarze

  Popularne posty z tego bloga

  Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

  Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

  Kamień graniczny. Jemna (niem. Raschdorf), pow. ząbkowicki