Pręgierz. Bystrzyca Kłodzka (niem. Habelschwerdt)

 • tzw. Mały Rynek w Bystrzycy Kłodzkiej. Pierwotnie, do 1813 r. stał na rynku przed ratuszem.
 • Bystrzycki pręgierz wykonano w całości z piaskowca. Jego wysokość wynosi około 350 cm. Osadzono go na kamiennym podeście. Obiekt składa się z ośmiokątnego słupa, w górnej partii cylindrycznego, zwieńczonego dwuczęściowym kołnierzem przykrytym stożkiem. Na wysokości około 200 cm znajdują się metalowe pierścienie, a na wysokości 7 cm dwa kolejne, służące do unieruchamiania skazańca.
 • datacja: 1556. Jego drewniany poprzednik spłonął prawdopodobnie podczas pożaru miasta w 1475 r.
 • opis: Na zwieńczeniu pręgierza wyryto napis o charakterze moralizatorskim: DEUS IMPIOS PUNIT - Bóg każe bezbożników. Bystrzycki pręgierz jest jedynym obiektem tego typu na Śląsku, który opatrzono napisami. W dolnej części pręgierza wyryto daty jego przenosin (TRANSFERIRT 1736 i 1813) oraz datę 1556 jako rok wystawienia zabytku. Historia obiektu sięga 1556 r., kiedy to rada miejska zleciła jego budowę. Pierwszą karę (wychłostanie dwóch prostytutek) wyegzekwowano przy nim 27 października 1571 r.
 • uwagi: jesienią 2002 r. został poddany pracom konserwatorskim, sfinansowanym przez władze miejskie. 
 • Pełny ekran 

  Powiązana literatura

  1. J. Milka, W. Milka, Pręgierze – kamienne pomniki dawnego prawa na Dolnym Śląsku, cz. 1, Świdnica 1991.
  2. M. Trzciński, Miecz katowski, pręgierz, szubienica. Zabytki jurysdykcji karnej na Dolnym Śląsku (XIII-XVIII w.), Wrocław 2001. 
  3. D. Wojtucki, Kat i jego warsztat pracy na Śląsku, Górnych Łużycach i w hrabstwie kłodzkim od XVI do połowy XIX wieku, Warszawa 2014.

  Pillory. Bystrzyca Kłodzka (German: Habelschwerdt).
  • The so-called Small Market Square in Bystrzyca Kłodzka. Originally, until 1813, it was located in the market square in front of the town hall.
  • The pillory was made entirely of sandstone. Its height is approximately 350 cm. It was placed on a stone platform. The object consists of an octagonal pole, cylindrical in the upper part, topped with a two-part collar covered with a cone. There are metal rings at a height of approximately 200 cm and two more at a height of 7 cm, used for theimmobilization of the convict.
  • Dated: 1556. Its wooden predecessor probably burned down during the city fire in 1475.
  • Description: On the top of the pillory there is a moralizing inscription: DEUS IMPIOS PUNIT - God punishes the wicked. The pillory is the only object of this type in Silesia with any inscriptions. In the lower part of the pillory there arethe dates of its transfer (TRANSFERIRT 1736 and 1813) and the date 1556 as the year of its erection. The history of the facility dates back to 1556, when the city council commissioned its construction. The first punishment (flogging two prostitutes) was imposed on October 27, 1571.
  • Comments: in the fall of 2002 it underwent conservation works financed by the city authorities.

  The most important literature

  1. J. Milka, W. Milka, Pręgierze – kamienne pomniki dawnego prawa na Dolnym Śląsku, pt. 1, Świdnica 1991.
  2. M. Trzciński, Miecz katowski, pręgierz, szubienica. Zabytki jurysdykcji karnej na Dolnym Śląsku (XIII-XVIII w.), Wrocław 2001.
  3. D. Wojtucki, Kat i jego warsztat pracy na Śląsku, Górnych Łużycach i w hrabstwie kłodzkim od XVI do połowy XIX wieku, Warszawa 2014.

  Komentarze

  Popularne posty z tego bloga

  Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

  Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

  Kamień graniczny. Jemna (niem. Raschdorf), pow. ząbkowicki