Łańcuch egzekucyjny. Złotoryja (niem. Goldberg), pow. złotoryjski

 • Złotoryja (niem. Goldberg), pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie, Polska
 • wewnątrz szubienicy, na pograniczu eksplorowanej warstwy próchnicy a warstwą calcową
 • datacja: XVIII w.?
 • opis: Łańcuch żelazny odkryty w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w 2016 r. na terenie miejsca straceń w Złotoryi. Znaleziony wewnątrz szubienicy w warstwie przycalcowej. Prawdopodobnie trafił do tego miejsca niedługo po wybudowaniu murowanej szubienicy. Łańcuch zbudowany z dziewięciu masywnych ogniw zakutych na końcach. Ogniwa są proste i płaskie. W większości kwadratowe w przekroju. Ich długość waha się od 6,5 do 8,5 cm. Szerokość natomiast od 3,5 do 4,3 cm. Przekroje mierzą średnio 0,95 x 1,05 cm. Wyróżnia się skrajne ogniwo wykonane w kształcie lekko gruszkowatym. Jego szerokość to 6,3 cm. Łączna długość łańcucha wynosi 49 cm. Jedno z ogniw zostało poważnie skorodowane i rozpadło się na dwie części podczas prac konserwatorskich. Po połączeniu części okazało się, że ogniwo w momencie, gdy dostało się do ziemi było przerwane. Łańcuch odnaleziono wraz ze skoblem, które w momencie odnalezienia połączone były korozją i nie przechodził przez żadne z ogniw. Prawdopodobnie skobel był przymocowany do skrajnego z ogniw i po nałożeniu na szyję skazańca (na co spokojnie pozwalała długość łańcucha) ogniwo o kształcie gruszkowatym przykładano do belki i przez nie przebijano skobel z drugim skrajnym ogniwem do belki. Przerwane ogniwo wskazuje, że łańcuch był długo eksponowany na belce. Ze względu na to, że łańcuch został odnaleziony w samym środku wnętrza szubienicy przypuszcza się, że mógł zostać porzucony z fragmentem belki podczas któregoś z remontów lub po prostu został porzucony przez kata jako bezużyteczny. Analogią do tego zabytku jest łańcuch egzekucyjny odkryty w Lubaniu (niem. Lauban), pow. lubański, woj. dolnośląskie.
 • obiekty towarzyszące: szubienica w Złotoryi.
 • surowiec: Metal, żelazo.
 • stan: dobry.
 • funkcja zabytku: Narzędzie do wykonania kary śmierci.
 • wymiary: długość całkowita 49 cm.
Najważniejsza literatura:
 • P. Duma, H. Rutka, D. Wojtucki, Wyniki badań archeologicznych prowadzonych na dawnym miejscu straceń w Złotoryi, Pomniki Dawnego Prawa, 2018, zeszyt 41, s. 4-35.

Execution chain. Złotoryja (German: Goldberg), poviat: Złotoryja
 • Złotoryja (German: Goldberg), poviat: Złotoryja, voivodeship: Lower Silesia, Poland
 • Found inside the gallows, between the explored humus layer and the calc layer
 • Date: 18th century?
 • Description: An iron chain discovered during archaeological research conducted in 2016 at the execution site in Złotoryja. Found inside the gallows in the calc layer. Probably the chain was located in this place shortly after the construction of the brick gallows. The chain is made of nine massive links forged at the ends. The links are straight and flat. Mostly square in cross-section. Their length ranges from 6.5 to 8.5 cm. The width is from 3.5 to 4.3 cm. The sections measure on average is 0.95 x 1.05 cm. The outermost link is distinguished, made in a slightly pear-shaped shape. Its width is 6.3 cm. The total length of the chain is 49 cm. One of the links was severely corroded and broke into two parts during conservation work. After connecting the parts, it turned out that the link was broken when it hit the ground. The chain was found with a staple, which was connected by corrosion.The staple did not go through any of the links. Probably the staple was attached to the outermost link and after putting it around the convict's neck (which was possibleconsidering the length of the chain), the pear-shaped link was placed against the trave and the staple was nailed through theother outermost link. A broken link indicates that the chain was exposed for a long time on the trave. Due to the fact that the chain was found in the very center of the gallows, it is assumed that it may have been abandoned with a fragment of the trave during one of the renovations or it was simply abandoned by the executioner as useless. An analogy to this monument is the execution chain discovered in Lubań (German: Lauban), poviat:Lubań, voivodeship: Lower Silesia.
 • Accompanying objects: gallows in Złotoryja.
 • Material: Metal, iron.
 • In good condition.
 • Function of the monument: Tool for carrying out the death penalty.
 • Dimensions: total length 49 cm.

The most important literature:

 1. P. Duma, H. Rutka, D. Wojtucki, Wyniki badań archeologicznych prowadzonych na dawnym miejscu straceń w Złotoryi, Pomniki Dawnego Prawa, 2018, 41, pp. 4-35.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

Kamień graniczny. Jemna (niem. Raschdorf), pow. ząbkowicki