Dół rakarski. Kamienna Góra (niem. Landeshut), pow. kamieniogórski

 • Kamienna Góra (niem. Landeshut), pow. kamieniogórski, woj. dolnośląskie, Polska.
 • w odległości 2 m na południe od fundamentów szubienicy.
 • datacja: 1 poł. XIX w.
 • opis: Wstępnie rozpoznany i częściowo odsłonięty w czasie prac prowadzonych w 2013 r. W trakcie badań archeologicznych w 2015 r. prowadzonych ponownie na terenie miejsca straceń w Kamiennej Górze w odległości 2 m na południe od fundamentów szubienicy rozpoznano pełny zasięg i przebadano duży obiekt owalny o długości dochodzącej do 3 m i szerokości maksymalnej 2,7 m oznaczony nr 1/13. Jego głębokość wynosiła 1,1 m. W profilu miał kształt wannowaty. Dłuższą osią był położony na linii wschód-zachód. W wypełnisku obiektu odkryto setki kości zwierzęcych zmieszanych z gruzem i kamieniami pochodzących wg autora badań prawdopodobnie z murów szubienicy, gdyż były one pokryte zaprawą. Pośród nich znajdowały się liczne zabytki w postaci ceramiki, fragmentów fajek i szkła oraz przedmioty metalowe. Na dnie jamy zalegały części szkieletu konia w układzie anatomicznym. Do ciekawszych znalezisk należy ostroga znaleziona in situ. Odkryte kości były mocno zniszczone, wiele z nich również zwęglone, co dowodzi, że niektóre ze zwierząt utylizowano na miejscu paląc szczątki. W badanym materiale dominują resztki pochodzące ze szkieletów koni oraz zwierząt mięsożernych, tj. psów i kotów. Wśród materiału rozpoznano także nieliczne kości ludzkie, takie jak zęby, paliczki, kręgi. Datę powstania obiektu precyzują pozyskane zabytki ruchome, które wskazują, że jamę zasypano w 1 połowie XIX w.
 • obiekty towarzyszące: szubienica w Kamiennej Górze.
Najważniejsza literatura:
 • P. Duma, D. Wojtucki, A. Chrószcz, M. Janeczek, Dawne miejsce straceń i plac rakarski w świetle badań archeologicznych i historycznych w Kamiennej Górze, Pomniki Dawnego Prawa, 2017, zeszyt 38, s. 14-37.

Raking pit. Kamienna Góra (German: Landeshut), poviat: Kamienna Góra
 • Kamienna Góra (German: Landeshut), poviat: Kamienna Góra, voivodeship: Lower Silesia, Poland.
 • At a distance of 2 m south of the gallows foundations.
 • Date: 1st half of 19th century
 • Description: Identified and partially uncovered during archaeological excavations in 2013. During archaeological research in 2015, conducted again at the execution site in Kamienna Góra, 2 m south of the gallows foundations, the full extent of the pit was recognized: a large oval object of up to 3 m in length and 2.7 m in maximum width, marked as No. 1/13. Its depth was 1.1 m. Its profile was tub-shaped. The longer axis was located on the east-west line. Hundreds of animal bones mixed with rubble and stones were discovered in the fill of the pit, according to the author of the research, it came probably from the walls of the gallows, as they were covered with mortar. Among them there were numerous artefacts such as ceramics, fragments of pipes and glass, and metal objects. At the bottom of the pit there were parts of a horse's skeleton in an anatomical arrangement. One of the more interesting finds is a spur. The discovered bones were severely damaged, many of them were also charred, which proves that some of the animals remains were burned. The examined material is dominated by remains from the skeletons of horses and carnivorous animals, i.e. dogs and cats. A few human bones were also identified, such as teeth, phalanges and vertebrae of the spine. The date of the object determine the acquired movable artefacts, which indicate that the pit was filled in the first half of the 19th century.
 • Accompanying objects: gallows in Kamienna Góra.

The most important literature:

 1. P. Duma, D. Wojtucki, A. Chrószcz, M. Janeczek, Dawne miejsce straceń i plac rakarski w świetle badań archeologicznych i historycznych w Kamiennej Górze, Pomniki Dawnego Prawa, 2017, 38, p. 14-37.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

Kamień graniczny. Jemna (niem. Raschdorf), pow. ząbkowicki