Szubienica. Żagań (niem. Sagan), miasto powiatowe

 • Żagań (niem. Sagan), miasto powiatowe.
 • Dawne miejsce straceń położone jest około 1,5 km na północny-wschód od obecnego centrum miejscowości.
 • opis: fundament został założony na planie kwadratu o bokach 6,8 m. Średnia szerokość murów wahała się od 76 do 94 cm. Od strony wschodniej zachował się również ceglany próg, potwierdzając tym samym lokalizacje wejścia do szubienicy. 
 • uwagi: żagańska szubienica stanowi wyjątkową konstrukcję wśród tego typu urządzeń. Jako jedyna wśród znanych dolnośląskich szubienic została wybudowana na planie czworokąta, a właściwie do tego celu wykorzystano obiekt funkcjonujący wcześniej, ale o innym przeznaczeniu - konstrukcję typu motte. Obiekt został przebadany archeologicznie w latach: 2014, 2018-2020. Podczas badań odkryty został materiał kostny oraz zabytki metalowe i ceramiczne pochodzące zarówno z okresu, kiedy obiekt funkcjonował jako konstrukcja typu motte, jak i z późniejszego, po przebudowaniu na szubienicę. 
 • Pełny ekran 

  Powiązana literatura

  1. D. Wojtucki, Urządzenia penitencjarne Żagania w dobie nowożytnej, „Pomniki Dawnego Prawa”, z. 3, 2008, s. 7-15.
  2. D. Wojtucki, K. Wojtucka, M. Majorek, B. Świątkowski, H. Rutka,  Alte Hinrichtungsstätte in Żagan/Sagan im Lichte der interdisziplinären Forschungen, „Anthropologia integra”, 10(2), 2019, s. 17–29.

  Gallows. Żagań (German: Sagan). County town
  • Żagań (German: Sagan), a county town.
  • The former execution site is located approximately 1.5 km north-east of the current town center.
  • Description: the foundation was laid on a square plan with sides of 6.8 m. The average width of the walls ranged from 76 to 94 cm. A brick threshold has also been preserved on the eastern side, confirming the location of the entrance to the gallows.
  • Comments: the Żagań gallows is a unique structure among this type of objects. It was the only one among the known Lower Silesian gallows to be built on a quadrangular plan, and in fact, a previously existing structure, but with a different purpose - a motte-type structure, was used to build it. The gallows was archaeologically examined in the years: 2014, 2018-2020. During the research, bone material, metal and ceramic artefacts were discovered, dating from the period when the facility functioned as a motte-type structure and from the later period, after it was rebuilt into a gallows.

  The most important literature:

  1. D. Wojtucki, Urządzenia penitencjarne Żagania w dobie nowożytnej, „Pomniki Dawnego Prawa”, z. 3, 2008, s. 7-15.
  2. D. Wojtucki, K. Wojtucka, M. Majorek, B. Świątkowski, H. Rutka, Alte Hinrichtungsstätte in Żagan/Sagan im Lichte der interdisziplinären Forschungen, „Anthropologia integra”, 10(2), 2019, s. 17–29.

  Komentarze

  Popularne posty z tego bloga

  Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

  Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

  Kamień graniczny. Jemna (niem. Raschdorf), pow. ząbkowicki