P. Szczerbic, IusMunicipale To iest Prawo MieyskieMaydeburskienowo z Lacińskiego y z Niemieckiego na Polski ięzyk z pilnością y wiernie przełożone

P. Szczerbic, IusMunicipale To iest Prawo MieyskieMaydeburskienowo z Lacińskiego y z Niemieckiego na Polski ięzyk z pilnością y wiernie przełożone[…], Lwów 1581.

Dostęp: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. XVI.F.4335; dostęp online: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa, dostęp online: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/10359/edition/9310 [dostęp 11.09.2022].

Opis: Polski przekład IusMunicipale opracowany i opublikowany w 1581 r. przez lwowskiego syndyka oraz prawoznawcę Pawła Szczerbica (1552-1609). 

Składa się on z: dedykacji skierowanej do sekretarza królewskiego Mikołaja Firleja, przedmowy, przywileju dla Magdeburga wydanego przez władcę niemieckiego Ottona I,uwagidla czytelnika, 140 artykułów zawierających przepisy IusMunicipale, ułożonego w porządku alfabetycznym spisu rzeczowego („regestru wszystkich rzeczy, które się w tych księgach zamykają”) oraz erraty. W sumie zbiór liczy 215 numerowanych stron. Numeracji nie podlegają spis oraz errata. W wydaniu udostępnionym przez Dolnośląską Bibliotekę Cyfrową (sygn. XVI.F.4335) rejestr rzeczowy jest fragmentaryczny. Zawiera on jedynie litery A, B (częściowy brak) oraz S (częściowy brak), T, V, W i Z.
IusMunicipale, obok SpeculumSaxonum(patrz:SpeculumSaxonum Albo Prawo Saskie…) było szeroko wykorzystywane w praktyce sądowej miast, w których podstawę prawną stanowiło prawo sasko-magdeburskie. Zawierało ono normy z zakresu różnych dziedzin prawa, przy czym przeważają w nim uregulowania prawa cywilnego.

Grzegorz M. Kowalski wydał w 2011 r. współczesne opracowanie IusMunicipale (Iusmunicipale, to jest prawo Miejskie Majdeburskie, nowo z łacińskiego i z niemieckiego na polski język z pilnością i wiernie przełożone[BibliothecaIagellonica. Fontes et Studia, t. 20]). Publikacja jest dostępna on-line w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/147002?locale-attribute=pl [dostęp 11.09.2022]. W 2018 r. opublikował on skorowidz terminów prawniczych IusMunicipale: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/70236 [dostęp 11.09.2022]. Autor wydał również dwutomową edycję SpeculumSaxonumP. Szczerbica (patrz: SpeculumSaxonum Albo Prawo Saskie …).

Najważniejsza literatura:

  1. Kowalski G. M., Paweł Szczerbic, h. Jelita (Koźlerogi) odmienione (1552–1609) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XLVII, Warszawa – Kraków 2011, s. 397–399.
  2. Kowalski G. M., SpeculumSaxonum w przekładzie Pawła Szczerbica (Lwów 1581) - pomnik prawa miejskiego Rzeczypospolitej Obojga Narodów, [w:] SpeculumSaxonum, albo Prawo saskie i majdeburskie, porządkiem obiecadła z łacińskich i niemieckich egzemplarzów zebrane a na polski język z pilnością i wiernie przełożone, wyd. G. M. Kowalski, T. 1, Kraków 2016, s. IX-XIV.
  3. Kowalski G. M., Znaczenie twórczości Pawła Szczerbica dla rozwoju kultury prawnej polskiego odrodzenia, [w:] Iusmunicipale, to jest prawo miejskie majdeburskie, nowo z łacińskiego i niemieckiego na polski język z pilnością i wiernie przełożone, wyd. G. M. Kowalski, Kraków 2011, s. IX-XX.
  4. Mikuła M., Prawo miejskie magdeburskie (IusmunicipaleMagdeburgense) w Polsce XIV - pocz. XVI w. Studium o ewolucji i adaptacji prawa, Kraków 2017.
  5. Szczerbic P., Iusmunicipale, to jest prawo miejskie majdeburskie, nowo z łacińskiego i niemieckiego na polski język z pilnością i wiernie przełożone, wyd. G. M. Kowalski, Kraków 2011.
  6. Szczerbic P., SpeculumSaxonum.IusMunicipale. Skorowidz terminów prawniczych, oprac. G. M. Kowalski, Kraków 2018 [BibliothecaIagellonica. Fontes et Studia, t. 33]. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

Kamień graniczny. Jemna (niem. Raschdorf), pow. ząbkowicki