Porządek sądów y spraw Mieyskich Prawa Maydeburskiego

B. Groicki, Porządek sądów y spraw Mieyskich Prawa Maydeburskiego […], Kraków 1562.

Dostęp: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, sygn. Cim. Qu. 2233; Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, dostęp online: https://wbc.poznan.pl/dlibra/publication/506883/ [dostęp 29.03.2023 r.]

Opis: Dzieło krakowskiego prawoznawcy Bartłomieja Groickiego, wydane po raz pierwszy w 1559 r. Zawierało one usystematyzowane zasady dotyczące stosowanego w Koronie procesu, w tym procesu karnego. Dzięki użytemu przez autora językowi polskiemu, zamiast stosowanej powszechnie w podobnych pracach łaciny, niezwykle popularne w miastach polskich.

W pierwszej części Porządku sądów B. Groicki omówił różnorodne kwestie odnoszące się do: podziałów prawa wg przyjmowanych wówczas koncepcji (Boże-przyrodzone-ludzkie; duchowne-świeckie), organów wymiaru sprawiedliwości, sądowych oraz urzędników miejskich, zastępców procesowych, stron postępowania, Żydów i żebraków.

Część druga (wtóra) poświęcona została poszczególnym typom sądów funkcjonujących w Polsce oraz różnorodnym kwestiom z zakresu prawa materialnego i procesowego jak. Np. problematyka powołania przy mężobójstwie czy przyczyny dopuszczające możliwość wydziedziczenia dzieci.

W części trzeciej uregulowano zróżnicowane kwestie prawa procesowego jak: prawa i obowiązki stron, pozew i zapozwanie,  ekscepcje procesowe, rękojmia sądowa, środki dowodowe (świadkowie, dokumenty, przysięgi), uwięzienie, urzędowym zajęciu rzeczy, apelacja, egzekucja wyroku oraz kosztach postępowania. Ponadto umieszczono w niej zasady odnoszące się do zobowiązań, inwentarzy spadkowych, pokrewieństwie, powinowactwie i spadkobraniu.

Księga czwarta Postępku sądów zawierała ściśle zasady odnoszące się do prawa i postępowania karnego. Podobnie jak w wypadku innego dzieła B. Groickiego Porządku sądów około karania na gardle, dużo uwagi poświęcił w tym miejscu autor torturom stosowanym w procesie. W dalszej kolejności odniósł się on do tematyki kary śmierci oraz poszczególnych czynów zabronionych: kradzieży, cudzołóstwa i mężobójstwa.

W 1953 r. opublikowany został współczesny przekład dzieła pt. Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego w Koronie Polskiej.

Najważniejsza literatura: 

  1. B. Groicki, Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego w Koronie Polskiej, Warszawa 1953.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Szubienica. Chełmsko Śląskie, gmina Lubawka

Krzyż kamienny. Damianowice, powiat wrocławski

Kamień graniczny. Jemna (niem. Raschdorf), pow. ząbkowicki